Regulamin programu edukacyjnego "Włącz się. Młodzi i media"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Włącz się. Młodzi media (zwanym dalej w treści regulaminu „Programem”).

2. Podmiotem prowadzącym i realizującym Program jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwana dalej Organizatorem lub CEO.

3. Uczestnikiem Programu jest szkoła reprezentowana przez nauczyciela.

4. Klasy, uczniowie lub grupy uczniowskie, koła zainteresowań, które realizują zadania Programu w placówce Uczestnika, zwane są dalej Zespołem.

5. Zgłoszenia do Programu dokonuje upoważniony nauczyciel z danej szkoły. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, upoważniony nauczyciel przekaże Organizatorowi Programu dane uczniów z Zespołu (imię i nazwisko). Na udostępnienie tych danych nauczyciel winien wcześniej uzyskać pisemną zgodę rodziców uczniów z Zespołu.

6. Upoważniony nauczyciel zobowiązani są zarejestrować szkołę w Programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Programu i wysłanie go zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną.

7. Upoważniony nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w Programie akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

8. Nauczyciel reprezentujący szkołę oraz wskazani w formularzu inni nauczyciele wspierający realizację zadań Programu, są jedynymi osobami, z którymi koordynator Programu dokonuje wiążących ustaleń w związku z uczestnictwem w Programie oraz we wszelkich wydarzeniach i działaniach przewidzianych w jego harmonogramie.

9. W ciągu 5 dni roboczych nauczyciel zgłaszający placówkę do Programu, otrzymają mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (co jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Programie) bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Nauczyciele oraz dyrektorzy szkół zgłoszonych do Programu otrzymują również pocztą pisemne potwierdzenie udziału w Programie.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu bądź niezakwalifikowaniu placówki do Programu.

11. W przypadku realizowania Projektu przez Zespół z placówki Uczestnika niezgodnie z par. 2 regulaminu, koordynator Programu zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z nauczycielem, który dany Projekt realizował w jakiejkolwiek formie i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki.

12. W przypadku braku możliwości wywiązania się przez nauczyciela ze zobowiązań, o których mowa w regulaminie we wskazanych terminach ze względów losowych, jest on zobowiązany przed ich upływem poinformować o tym koordynatora Programu i wnosić o przedłużenie terminu. W przeciwnym razie brak działania ze strony nauczyciela traktowany będzie jako rezygnacja z udziału w Programie.

13. Nauczyciele w ramach uczestnictwa w Programie zobowiązują się do przeprowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych przez Organizatora Programu.

14. Po zakończeniu Programu  nauczyciele otrzymują zaświadczenia imienne, Zespoły - dyplomy grupowe. Na prośbę nauczyciela lub opiekuna koordynator może wysłać indywidualne zaświadczenia dla uczniów in blanco. Dyrektor placówki  otrzymuje pisemne potwierdzenie o zakończeniu realizacji Projektu przez Zespół w placówce.

15. Udział w Programie jest bezpłatny.

16. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
 

§2 ZASADY UCZESTNICTWA

1. Realizacja Projektu odbywa się w Programie w Zespołach uczniowskich/młodzieżowych pracujących pod opieką nauczyciela upoważnionego przez placówkę - Uczestnika Programu.

2. Szkoły uczestniczące w programie Włącz się. Młodzi i media zobowiązane są do:

a. Przeprowadzenia lekcji dot. tematyki medialnej z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez organizatorów (nauczyciele)

b. Przygotowania i przeprowadzenia kampanii społecznej na wybrany przez siebie temat. 

c. Prowadzenie blogów (uczniowie) - dokumentowanie pracy nad kampanią (relacje, opisy, zdjęcia)

d. Opracowania planu działań

e. Utrzymywania kontaktu z organizatorami za pośrednictwem poczty elektronicznej

g. Opublikowania relacji oraz dokumentacji z projektu na stronie www.edutuba.pl (przesłania linku do opracowanych materiałów w internecie) do 30 czerwca 2017. 

h. Nauczyciel lub opiekun Projektu wyraża zgodę by relacja ta była wykorzystywana w celach dydaktycznych i statystycznych przez CEO.

4. Szkoły uczestniczące otrzymują wsparcie CEO:

• Dostęp do materiałów publikowanych na stronach internetowych,

• Regularnie dostarczany biuletyn informacyjny z aktualną ofertą skierowaną do nauczycieli i uczniów zainteresowanych edukacją medialną i kulturalną,

• Pomoc merytoryczną i metodologiczną,

• Możliwość publikacji własnych materiałów na portalu CEO (www.edutuba.pl) oraz zakładania blogów,

• Promocja działań młodzieży w mediach,

• Zaświadczenia dla nauczycieli i dyplomy dla uczniów (warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zrealizowanie działań oraz terminowe nadesłanie sprawozdań).

 

§3 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Programu.

2. O ile nie jest to stwierdzone inaczej, prawa do pomocniczych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Programu opracowanych przez CEO w ramach realizacji Programu przysługują CEO.

3. Wszelkie utwory powstałe w trakcie prowadzenia Programu i rozpowszechnione przez CEO, o ile nie zostało to stwierdzone inaczej, można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. CEO nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu.

4. Wykorzystanie utworów i materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Programu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody CEO.

5. Z chwilą nadesłania przez Uczestników programu do CEO utworów: zdjęcia, grafiki, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, Uczestnik udziela CEO nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji do korzystania z utworu na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu osobom trzecim, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a. utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

c. rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, nadawania drogą przewodową i bezprzewodową, wystawiania, odtwarzania, reemitowania, publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, oraz w zakresie praw pokrewnych, z zastrzeżeniem między innymi obowiązku ujawnienia nazwiska Autora ( Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania Autorowi 1 egzemplarza autorskiego każdego wydania.

7. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, w tym sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy osobą trzecią a autorem zamówionego dzieła.

8. Z chwilą nadesłania do CEO przez Uczestników Programu utworów: zdjęć, grafiki, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych lub innych materiałów edukacyjnych, dochodzi do przeniesienia na CEO własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę, w jakiej został dostarczony.

9. Uczestnik przystępujący do Programu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W sytuacji zgłoszenia roszczeń odnośnie naruszenia prawa do wizerunku i praw autorskich osób trzecich przez Uczestnika przystępującego do Programu jest on zobowiazany do natychmiastowego powiadomienia CEO o zgłoszeniu roszczeń oraz do ponoszenia odpowiedzialności regresowej

wobec CEO za wszelkie szkody wynikające z tych naruszeń.

10. W wypadku nadesłania przez Uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia prawa autorskiego (np. plagiat), jego udział w programie zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia przez koordynatora tego naruszenia.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.

3. Uczestnik Programu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

4. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych udostępnianych podczas realizacji programu w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.

5. Uczestnik Programu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły w której pracuje, w przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez Uczestnika na polach eksploatacji zgodnie z  § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu.

6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

7. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.
 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: katarzyna.grubek@ceo.org.pl lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Włącz się. Młodzi i media”.

2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.