Jak zrealizować kampanię społeczną?

Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych w konkretnym czasie, skierowanych do określonej grupy docelowej, której celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec określonego problemu społecznego. Autorzy kampanii społecznych wykorzystują skuteczność reklamy i operując z pozoru tymi samymi środkami przekazu, co reklama, wspierają działania społeczne. Przygotowanie kampanii społecznej to zaproszenie młodych ludzi do zaangażowania w działania społeczne.

Praca nad kampanią poszerza kompetencje medialne, informacyjne, informatyczne oraz interpersonalne uczniów. Młodzież uczy się, jak pracować z informacją, kreatywnie korzystać z mediów, nawiązywać dobre relacje z innymi organizacjami czy lokalnymi mediami oraz angażuje się w działania społeczne.

rzy okazji planowania kampanii społecznej uczniowie uczą się języka mediów, a poprzez planowanie działań, przyjęcie odpowiedzialności za swoje zadania i korzystanie z narzędzi TIK potrafią sprawniej zarządzać swoim czasem. Nauczyciel pełni rolę koordynatora działań, pomaga uczniom zaplanować i podzielić zadania, czuwa nad realizacją kampanii, w końcu podsumowuje i ocenia ich pracę.

Nauczyciel otrzymuje wsparcie merytoryczne w postaci gotowych scenariuszy lekcji, ćwiczeń dla uczniów, prezentacji, filmów i innych materiałów audiowizualnych. Kampanię można realizować przez jeden semestr albo przez cały rok szkolny.

ETAPY PRACY NAD KAMPANIĄ SPOŁECZNĄ

1. Wprowadzenie do kampanii społecznej
2. Wybór problemu/tematu
3. Planowanie pracy
4. Działanie
5. Prezentacja i podsumowanie